Trường TH Cốc San hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19